Kompetencje Rady Społecznej

 

Kompetencje Rady Społecznej określone zostały w art. 48 ust. 1 do ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności  leczniczej (Dz. U. 2013 r., poz. 217)

Art. 48. 1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem:
1)   inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
2)   doradczym kierownika.
2. Do zadań rady społecznej należy:
1)   przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a)  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b)  związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c)  przyznawania kierownikowi nagród,
d)  rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
e)  (uchylona);
2)   przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a)  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b)  rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c)  kredytów bankowych lub dotacji,
d)  podziału zysku,
e)  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f)  regulaminu organizacyjnego;
3)   dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4)   opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.