O nas
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach rozpoczął działalność z dniem 01.07.1999r.

Podstawowym celem działalności GZOZ w Kętach jest:
 1. udzielanie porad lekarskich,
 2. wykonywanie świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, badań diagnostycznych i rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych i w domu chorego,
 3. ocena stanu zdrowia ludności oraz określenie potrzeb i możliwości w zakresie ich zaspakajania,
 4. kompleksowa opieka profilaktyczna populacji wieku rozwojowego, nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,
 5. prowadzenie czynnego poradnictwa wśród pacjentów grupy ryzyka i chorych wymagających stałego nadzoru medycznego,
 6. orzekanie o stanie zdrowia,
 7. oświata zdrowotna,
 8. organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach losowych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemie),
 9. zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ludzi w zakresie specjalistycznej (ambulatoryjnej) opieki zdrowotnej,
 10. podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych poprzez szkolenie personelu medycznego,
 11. wyposażenie zakładu w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny,
 12. świadczenie zleconych usług medycznych nie objętych statutową działalnością po zabezpieczeniu środków na ich finansowanie.