Poradnia leczenia uzależnień alkoholowych

Finansowana ze środków budżetu samorządowego Gminy Kęty.

Cel główny programu zdrowotnego:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

Cele szczegółowe:
1. Uzyskanie umiejętności utrzymania abstynencji, powstrzymywania się od nałogowych zachowań.
2. Uzyskanie umiejętności potrzebnych do życia na trzeźwo. Najważniejszym celem terapii odwykowej jest wzbudzenie i wzmocnienie motywacji do leczenia. W większości przypadków cele terapii odwykowej nie są realizowane podczas jednego spotkania, ale podczas kilku kolejnych rozmów z terapeutą. Aby cele te osiągnąć potrzebne jest wykonanie następujących zadań:

 1. nawiązanie kontaktu,
 2. rozpoznanie problemów życiowych związanych z piciem,
 3. diagnoza uzależnienia od alkoholu,
 4. ukazanie korzyści jakie może przynieść terapia,
 5. informacja o metodach leczenia,
 6. stworzenie planu pozwalającego utrzymać abstynencję do następnego spotkania,
 7. nawiązanie kontaktu z osobą, która wspierać będzie leczenie.
W praktyce cele te sprowadzają się do nauczenia utrzymywania abstynencji od środków psychoaktywnych i powstrzymywania się od zachowań o charakterze nałogowym, wzmacniania poczucia własnej wartości oraz zachęcenia do udziału w ruchu Anonimowych Alkoholików czy innych programach samopomocowych. Dalsze cele to poprawa efektywności pracy, zachęcenie do rozwoju osobistego oraz pomoc pacjentom w rozwijaniu zdrowych relacji interpersonalnych.

Zadania
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem powyżej 18 roku życia, poprzez nabycie umiejętności utrzymywania abstynencji i nabycie umiejętności niezbędnych do trzeźwego życia. Poradnia realizuje te cele poprzez:
 1. porady diagnostyczne
 2. porady terapeutyczne
 3. sesje psychoterapii indywidualnej
 4. sesje psychoterapii grupowej
 5. sesje psychoterapii rodzinnej